VERSIE 31-12-2019

KLASSIKALE OPLEIDING

ALGEMENE VOORWAARDEN INT SERVICES B.V.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

INT Services: De besloten vennootschap INT Services., met als handelsbenaming INT B.V. (www.intservices.nl)  (KVK nummer 69059772).

Cursist: De meerderjarige (rechts)persoon die zich bij INT Services inschrijft voor een professionele opleiding of daarvoor een offerte ontvangt. Deze (rechts)persoon heeft een professioneel doel voor ogen nl. het volgen van een (beroeps)opleiding.

Overeenkomst: De Overeenkomst tussen INT Services en Cursist.

Opleiding: een door INT Services verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, (thuis)studie, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige vorm van opleiding. Een opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren. Alle opleidingen bereiden de Cursisten voor op een beroep in dienstverband of op de uitoefening van een activiteit als zelfstandige.

Cursusmateriaal: opleidings- les of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal, of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.

Cursusgeld: Het cursusgeld van de Opleiding inclusief inschrijfgeld (indien van toepassing).

 

ARTIKEL 2: TOEPASSING

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van INT Services. Deze algemene voorwaarden maken tevens deel uit van alle Overeenkomsten met Cursist.

2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door INT Services zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).

2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder ook wordt verstaan iedere vorm van elektronische communicatie [zoals e-mail] zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend).

2.4. De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.

2.5. De Cursist verklaart door het invullen van een inschrijvingsformulier of het overmaken van een betaling een professioneel doeleinde voor ogen te hebben, nl. het volgen van een professionele opleiding die leidt tot de opstart van een (toekomstige) zelfstandige activiteit of tot een (toekomstige) indienstneming als loontrekkende.

2.6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.7. Cursist verklaart zich ook akkoord met de gebruiksvoorwaarden vermeld op de website www.intservices.nl.

 

ARTIKEL 3: OFFERTES

3.1. Alle offertes van INT Services zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Cursist, heeft INT Services het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. INT Services brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.

3.3. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de cursus/opleiding waarvoor de Cursist zich wil opgeven. De offerte geeft tevens aan welk cursusmateriaal wordt verstrekt en welk cursusmateriaal eventueel door de Cursist dient te worden aangeschaft en welke kosten, inclusief bijkomende kosten en belastingen, daaraan verbonden zijn. De offerte vermeldt ook de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst en de geschatte levertijd van het Cursusmateriaal.

3.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 hebben offertes van INT Services een beperkte geldigheidsduur van 14 werkdagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is INT Services gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.

3.5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst op bovendien de volgende gegevens:

 1. de identiteit en het adres van INT Services, inclusief het bezoekadres van de vestiging van INT Services;
 2. het recht van de Cursist de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 10;
 3. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met INT Services via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
 4. de geldigheidsduur van de offerte.

 

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De Cursist gaat een Overeenkomst met INT Servicesaan door middel van de inschrijving voor een Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier (contract) van de website van INT Services (ii) een papieren formulier, of (iii) per e-mail via het door INT Services verstrekte digitale inschrijfformulier.

4.2. De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke (waaronder ook wordt verstaan een emailbericht) aanvaarding of bevestiging door INT Services van een opdracht aan de Cursist en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop INT Services de inschrijving van een Opleiding aan de Cursist heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.

4.3. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt INT Services een elektronische bevestiging naar de Cursist.

4.4. Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 5 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de Cursist ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

4.5. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Cursist.

4.6. De Cursist is niet gerechtigd de rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van INT Services. INT Services kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

 

ARTIKEL 5: LEGITIMATIE

5.1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Cursist verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs te zenden aan het adres van INT Services, dat adres is te vinden op

www.intservices.nl, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat. Hierbij dienen alleen de relevante gegevens zichtbaar te zijn, te weten: voor- en achternaam en geboortedatum. De overige gegevens moeten onleesbaar worden gemaakt.

5.2. De Cursist is verplicht om tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van één of meer medewerkers van INT Services te tonen, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat.

 

ARTIKEL 6: BETALING

6.1. De betaling van het Cursusgeld dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum van de desbetreffende factuur.

6.2. Betaling van het Cursusgeld vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. INT Services mag van de Cursist verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de opleiding, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3, is voldaan.

6.3. De Cursist dient, behoudens het geval dat anders schriftelijk is overeengekomen, eerst volledig het Cursusgeld te hebben voldaan alvorens hij definitief van een plaats verzekerd is. De Cursist wordt verder niet tot de desbetreffende Opleiding toegelaten, zolang het Cursusgeld niet volledig is voldaan, behoudens bij betaling in termijnen.

6.4. Het is, behoudens schriftelijke toestemming van INT Services, de Cursist niet toegestaan zich op enige korting, inhouding of verrekening te beroepen. De Cursist is niet gerechtigd om de betalingsverplichting op te schorten. De op de bankgiroafschriften van INT Services aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.5. Indien de Cursist in loondienst is en de werkgever van de Cursist de Overeenkomst heeft (mede)ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Cursist hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Cursist uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is en in de toekomst nog verschuldigd wordt. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht in geval van de beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Cursist en de werkgever.

6.6. Indien uitdrukkelijk vastgelegd door INT Services is het mogelijk om bepaalde opleidingen in termijnen te betalen. Het vastgelegde voorschot of de eerste termijn dient in dit geval te worden betaald bij de inschrijving. Elk volgend termijnbedrag wordt middels een factuur bij de Cursist ingediend tot het volledige cursusgeld is voldaan.

6.7. INT Services biedt ook modulaire opleidingen aan. Een modulaire opleiding bestaat uit het door INT Services vastgelegd aantal modules/cursussen waarvoor de Cursist de door INT Services vastgestelde termijn krijgt om deze af te ronden. De studieduur begint te lopen vanaf de startdatum van de eerste module waarvoor men zichzelf aanmeldt. Na het succesvol afronden van de vastgelegde modules binnen de termijn krijgt men het bijkomende modulaire diploma. Indien uitdrukkelijk vastgelegd door INT Services, is het mogelijk om modulaire opleidingen in termijnen te betalen. Het vastgelegde voorschot of de eerste termijn dient in dit geval te worden betaald bij de inschrijving. Elke volgende termijn dient exact 1 maand later te worden betaald tot het volledige cursusgeld is voldaan. Indien de Cursist zich uitschrijft voor een aparte module gelden dezelfde afspraken met betrekking tot uitschrijving als voor een gewone cursus.

 

ARTIKEL 7: NIET-TIJDIGE BETALING

7.1. Indien Cursist niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan de verplichtingen jegens INT Services heeft voldaan, is Cursist van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. INT Services of haar incassobureau zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Cursist de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

7.2. Vanaf het moment waarop de Cursist in verzuim is, en voor de Cursist na het verstrijken van de 14 dagen termijn, tot aan de dag van volledige betaling is Cursist vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van INT Services op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

7.3. Alle kosten van invordering van het door Cursist verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Cursist. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door INT Services in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. INT Services kan ten voordele van de Cursist afwijken van genoemde bedragen en percentages.

7.4. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 22 en 25 (Vragen en Klachten + Geschillen) bepaalde, zal INT Services het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

 

ARTIKEL 8: PRIJZEN

8.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW (indien van toepassing). Prijzen kunnen periodiek worden gewijzigd.

8.2. Als binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst maar nog voor aanvang van de Opleiding c.q. van de aflevering van het Cursusmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals ondermeer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, lasten en vrachten) worden in dat geval niet door INT Services doorberekend.

8.3. De Cursist heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de opleiding de prijs wordt verhoogd.

8.4. Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

8.5. Eventuele kortingen zijn niet cumuleerbaar. De kortingen dienen steeds te worden verrekend bij inschrijving. Terugbetaling van kortingen is dan ook niet mogelijk.

 

ARTIKEL 9: ANNULERING EN WIJZIGING OPLEIDING

9.1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:

 1. annulering voordat het onderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
 2. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het onderwijs is de Cursist 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
 3. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de Cursist 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 85,-.
 4. Indien de cursist na aanvang van de cursus deze voortijdig beëindigt, dan zal het opleidingsinstituut een evenredig deel van het cursusgeld terugbetalen. Op de totale kosten wordt 15% in mindering gebracht voor het lesmateriaal. Verder wordt 60% ingehouden voor de vaste kosten per cursist. De overige 25% wordt terugbetaald door toepassing van de formule X/Y * (25% van Z) waarbij X het resterende aantal lesdagen is, Y het totale aantal lessen en Z de totale kosten van de cursus omvat.

 

ARTIKEL 10: BEËINDIGING EN WIJZIGING OPLEIDING

10.1. De Cursist heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van cursusmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het cursusmateriaal. Indien het cursusmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste cursusmateriaal. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 9.1 dient de Cursist het ontvangen cursusmateriaal zo spoedig mogelijk aan INT Services terug te zenden. INT Services is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Cursist. Het terugzenden is voor risico van de Cursist. Indien INT Services niet alle gegevens heeft verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 5, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.

10.2. De Cursist dient de annulering van de Opleiding middels een aangetekend schrijven aan INT Services kenbaar te maken. INT Services stelt aan de Cursist een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. De Cursist is niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken. In eerste instantie zal door INT Services worden gepoogd de Cursist te plaatsen bij dezelfde Opleiding die op een latere datum plaatsvindt. Indien dat niet mogelijk is, geldt de regeling zoals in lid 1 van deze bepaling is opgenomen.

10.3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 4, heeft de Cursist in geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. INT Services betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.

10.4. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 dient de Cursist het eventueel van INT Services ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan INT Services terug te zenden. INT Services is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Cursist. Het terugzenden geschiedt voor risico van de Cursist. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door de Cursist aan INT Services worden voldaan.

10.5. De opleiding kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uitdrukkelijk verzoek van de Cursist. In dergelijke gevallen behoudt de Cursist zijn recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 1. Als de Cursist in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan is hij een evenredig deel van de prijs van de opleiding aan INT Services verschuldigd.

10.6. Indien de opleiding voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de opleiding, mits:

 1. de Cursist er vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat hij verklaart afstand te doen van zijn recht van ontbinding, en
 2. INT Services de sub a bedoelde verklaring aan de Cursist heeft bevestigd

10.7. Tussentijdse beëindiging – om welke reden dan ook – leidt niet tot restitutie van het Cursusgeld. Evenmin leidt het verzuimen van het volgen van de Opleiding(en) aan de zijde van de Cursist tot gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het Cursusgeld.

10.8. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding naar het oordeel van INT Services onvoldoende is, is INT Services gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het INT Services vrij om met de Cursist overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende Opleidingsmodule op een andere datum, locatie en/of tijdstip zal worden gevolgd. In geval van annulering zal INT Services het reeds door de Cursist betaalde bedrag voor de geannuleerde Opleiding of opleidingsmodule restitueren, maar is INT Services niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de Cursist in verband met die annulering.

10.9. INT Services behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Opleiding c.q. de desbetreffende Opleidingsmodule, indien dit nodig is om de Cursist te laten slagen voor de examen(s).

 

ARTIKEL 11: LEVERTIJDEN, CURSUSMATERIAAL EN LESLOKALEN

11.1. INT Services levert het cursusmateriaal tijdig aan de Cursist. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden via e-mail of via een eigen leeromgeving welke wordt aangeboden door INT Services.

11.2. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door INT Services bij benadering vastgesteld. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn.

11.3. Bij de vaststelling van de levering en/of uitvoeringsperiode gaat INT Services er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

11.4. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, enz. in het bezit zijn van INT Services, de overeengekomen betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

11.5.

 1. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke INT Services bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan INT Services de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van INT Services kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
 2. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door INT Services worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van INT Services kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

11.6. Overschrijding van de overeengekomen levering en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

11.7. De Cursist is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede het Cursusmateriaal in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het Cursusmateriaal is INT Services gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) door te berekenen aan de Cursist.

11.8. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien het Cursusmateriaal ter aflevering is aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering.

11.9. De Opleiding vindt plaats in de door INT Services aangegeven locaties/leslokalen. INT Services zal deze locaties/leslokalen zoveel mogelijk voor de aanvang van de Opleiding aan de Cursist kenbaar maken. Indien tijdens de Opleiding een wijziging van de locatie/leslokalen plaatsvindt, zal INT Services dat aan de Cursist doorgeven. Een wijziging van de locatie/leslokalen waar de Opleiding wordt gegeven, vormt voor de Cursist nimmer aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot enige schadeplichtigheid van INT Services ten opzichte van de Cursist.

11.10. Tijdens de Opleiding is de Cursist volledig aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan al hetgeen zich in het leslokaal (in de ruimste zin des woords) bevindt.

11.11. Alle opleidingen die INT Services organiseert dienen conform de Nederlandse wetgeving te worden geïnterpreteerd.

 

ARTIKEL 12: CONFORMITEIT

12.1. De opleiding moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.

12.2. Het geleverde cursusmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

 

ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1. Het is de Cursist niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen. Het is de Cursist evenmin toegestaan om het Cursusmateriaal te verkopen.

13.2. INT Services (en/of haar docenten) behoudt de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, lesmateriaal, huiswerkopdrachten, examenopgaven, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen etc.

13.3. De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van INT Services ongeacht of aan de Cursist voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INT Services niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond voor professionele doeleinden. De Cursist is aan INT Services per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding, onverlet het recht van INT Services om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 14: RECLAMEREN

14.1. De Cursist dient het Cursusmateriaal direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele reclameringen met betrekking tot het Cursusmateriaal dienen uiterlijk binnen zeven werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan INT Services te worden gemeld. Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering schriftelijk en gemotiveerd aan INT Services te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervallen alle mogelijke aanspraken van Cursist ter zake van storingen of gebreken.

14.2. Indien en voor zover een reclamering door INT Services gegrond wordt bevonden, is INT Services uitsluitend verplicht naar haar keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel het ondeugdelijke Cursusmateriaal te vervangen, zonder dat Cursist daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Het reclameren ontslaat Cursist niet van haar betalingsverplichtingen jegens INT Services.

14.3. Verkeerd of beschadigd cursusmateriaal wordt onmiddellijk door INT Services vervangen zonder kosten voor de Cursist.

 

ARTIKEL 15: VRIJWARING

15.1. De Cursist is gehouden om INT Services te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin INT Services mocht vervallen doordat derden een vordering op INT Services instellen terzake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Cursist in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

15.2. Indien INT Services uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cursist gehouden INT Services zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Cursist in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is INT Services, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van INT Services en derden, daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van Cursist.

 

ARTIKEL 16: NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

16.1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

16.2. INT Services heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de Cursist tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

16.3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt

 

ARTIKEL 17: AANSPRAKELIJKHEID

17.1. INT Services is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Cursist aan te tonen – grove schuld of opzet van INT Services bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. INT Services is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

17.2. INT Services is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding.

17.3. INT Services is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Cursist verstrekte gegevens. INT Services is evenmin aansprakelijk voor het door INT Services ontwikkelde en/of samengestelde Cursusmateriaal, de brochure(s) dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding. INT Services is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Cursusmateriaal, de brochure(s) of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding. INT Services is evenmin aansprakelijk voor het al dan niet slagen van de Cursist bij eventuele (overheids)examens.

17.4. INT Services is niet aansprakelijk indien een Cursist de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

17.5. De aansprakelijkheid van INT Services is in ieder geval beperkt tot maximaal het door de Cursist betaalde Cursusgeld.

17.6. INT Services is niet aansprakelijk voor schade indien de Cursist niet binnen acht dagen na kennis te hebben genomen van de schade-oorzaak INT Services per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk stelt en haar de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schade-oorzaak te verrichten.

17.7. Deze aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die INT Services in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie INT Services of een dergelijke derde aansprakelijk is.

 

ARTIKEL 18: OVERMACHT

18.1. Indien INT Services door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is INT Services gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van INT Services op betaling door Cursist voor reeds door INT Services verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. INT Services zal Cursist zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal INT Services alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

18.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor INT Services tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer de (tijdelijke) uitval van de docent wegens ziekte en/of verhindering, brand, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van INT Services of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van INT Services kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Cursist (verder) nakomt. Overmacht van INT Services’ toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van INT Services.

 

ARTIKEL 19: ONTBINDING

19.1. Indien:

 1. Cursist haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt; of
 2. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Cursist of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Cursist of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Cursist of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Cursist wezenlijk wijzigt naar de mening van INT Services; of
 3. Cursist enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens INT Services niet of niet geheel nakomt; of
 4. Cursist nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
 5. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Cursist,

wordt Cursist geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Cursist jegens INT Services onmiddellijk opeisbaar zijn. INT Services is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd INT Services’ overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schadevergoeding. INT Services is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Cursist in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

 

19.2. De Overeenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur, ontvangen diploma, certificering of getuigschrift, zoals is vastgelegd bij de inschrijving. De wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de Overeenkomst eindigt.

 

ARTIKEL 20: PERSOONSGEGEVENS EN GEHEIMHOUDING

20.1. In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wijst INT Services erop dat alle door de Cursist verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van INT Services. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen toezenden van cursusmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over cursussen en de daaraan gerelateerde informatie. INT Services deze gegevens nimmer verstrekken aan derden.

20.2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.3. Door Cursisten verstrekte informatie wordt door INT Services, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. INT Services conformeert zich aan de geldende privacywetgeving (AVG).

 

ARTIKEL 21: UITVOERING DOOR DERDEN

21.1. INT Services is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

21.2. Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van INT Services en betreffende de vrijwaring van INT Services voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van INT Services als derden voor wier handelen dan wel nalaten INT Services aansprakelijk kan zijn.

 

ARTIKEL 22: VRAGEN EN KLACHTEN

22.1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding worden door INT Services beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door INT Services per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de Cursist een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

22.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij INT Services, nadat de Cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.

22.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 25.

 

ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

23.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

23.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de geschillencommissie Particuliere Opleidingen.

 

ARTIKEL 24: WIJZIGINGEN

24.1. INT Services is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Cursist wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien INT Services niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van INT Services dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen. Wijzigingen worden bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van INT Services.

24.2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

ARTIKEL 25: GESCHILLENREGELING

25.1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

25.2. Indien de Cursist een particulier/Cursist is, kunnen geschillen tussen de Cursist en INT Services over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze INT Services te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de Cursist als door INT Services aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

25.3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Cursist zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 bij INT Services heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

25.4. Een geschil dient binnen drie maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

25.5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

25.6. Wanneer de Cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is INT Services aan deze keuze gebonden.

25.7. Wanneer INT Services een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de Cursist schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. INT Services dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

25.8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

25.9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Cursist, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.